Knowledge base
Informacje dodatkowe dotyczące podatku PIT-8C w promocji QuickBenefit
Posted by on 20.11.2013 14:17

Formularz danych identyfikacyjnych na potrzeby PIT-8C (link do wzoru: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1165374/Form-PIT-8C-2011).

Aby poprawnie zakończyć proces odbioru nagrody z tytułu udziału w promocji QuickBenefit, należy wypełnić odpowiedni formularz, podając w nim między innymi następujące dane:

  • Imię i nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer NIP lub PESEL,
  • [Pozostałe dane identyfikacyjne konieczne w celu wypełniania odpowiednich formularzy/deklaracji]. 

Powyższy obowiązek wynika z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: Ustawa o PIT (art. 20 ust. 1 w związku z art. 42a). Artykuł 42a Ustawy o PIT nakłada obowiązek na:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (Oktawave Sp. z o.o.),
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

wypłacające należności lub wykonujące świadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT (tzw. przychody z innych źródeł, od których wypłacający w tym przypadku nie ma obowiązku poboru zaliczek), obowiązek wypełnienia formularza PIT-8C i przesłania takiego formularza Uczestnikowi promocji QuickBenefit oraz właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Stąd Oktawave Sp. z o.o. jest prawnie zobowiązana do uzyskania od Uczestnika promocji QuickBenefit  ww. danych osobowych, w celu zrealizowania obowiązków wynikających z Ustawy o PIT. 

Z uwagi na fakt, że niewykazanie przez uczestnika promocji QuickBenefit w składanym corocznie rozliczeniu dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty przychodu osiągniętego z tyt. uczestnictwa w Promocji skutkuje nieuiszczeniem należnego podatku (z sankcją w postaci karnych odsetek), każda z osób uczestniczących w Promocji, która osiąga związane z nią przychody, jest obowiązana do przekazania ww. danych na rzecz Oktawave Sp. z o.o.

Podsumowując:

  • na postawie podanych danych, do końca lutego następnego roku podatkowego, Oktawave Sp. z o.o. wypełni oraz wyśle na wskazany adres Użytkownika formularz PIT-8C zawierający odpowiednie informacje o uzyskanych przez Użytkownika przychodach z tytułu uczestnictwa w Promocji; 
  • otrzymany PIT-8C powinien zostać wykorzystany do poprawnego złożenia corocznej deklaracji o wysokości uzyskanego przychodu przez Użytkownika.

Prosimy pamiętać, iż wypełnienie formularza rozpocznie proces weryfikacji wprowadzonych danych. Zrealizowanie wydania Nagrody możliwe jest w momencie pozytywnego zakończenia procesu weryfikacji.

Jeśli we wprowadzonych danych zostanie zidentyfikowany błąd, wówczas proces akceptacji zostanie przerwany, a do Użytkownika zostanie przesłana prośba o skorygowanie wprowadzonych danych.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.